S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakty e-shopu : faktúry +421908027777 , objednávky +421907682111 , e-shop +421905418678


» GDPR

GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Základné ustanovenia

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") .

V spoločnosti CATENA.SK s.r.o sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti CATENA.SK s.r.o
Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou CATENA.SK s.r.o za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.
Osobné údaje sú pod elektronickou aj procedurálnou kontrolou a spoločnosť CATENA.SK s.r.o disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím.
Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje ...).
 
1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?
Správcom a zároveň spracovateľom je spoločnosť CATENA.SK s.r.o IČO: 51434385, so sídlom CATENA.SK s.r.o Trieda SNP 61 Košice, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V rámci spoločnosti CATENA.SK s.r.o sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci spoločnosti CATENA.SK s.r.o kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

 

2. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie. Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce. Osobné údaje sú spoločnosťou CATENA.SK s.r.o spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

 

3. Dôvody spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame najmä z právneho dôvodu plnenia zmluvy. Ide o prípady, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Ďalej spracúvame osobné údaje v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona (vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona).
V prípade záujmu pracovať pre spoločnosť CATENA.SK s.r.o spracúvame osobné údaje na základe súhlasu poskytnutého na účely výberového konania a využívame tieto údaje na vyhodnotenie vhodného kandidáta a následnú korešpondenciu.
Webové stánky spoločnosti CATENA.SK s.r.o používajú "cookies" len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené na Vašom pevnom disku pomocou Vášho prehliadača. Uchovávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač môže preniesť spätne k nám pri Vašom ďalšom prístupe na webovú stránku spoločnosti CATENA.SK s.r.o . Tieto súbory nám umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky spoločnosti CATENA.SK s.r.o. Pri Vašom prvom vstupe na webovú stránku spoločnosti CATENA.SK s.r.o sa objaví banner so žiadosťou o Váš súhlas s použitím "cookies".

 

4. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je spoločnosť CATENA.SK s.r.o povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

 

5. Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?
V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov, či náboru nových zamestnancov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi. Problematika dobrovoľnosti spracovania osobných údajov v rámci "cookies" je uvedená v článku 3 týchto zásad (posledný odsek).

 

6. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?
Podľa platnej legislatívy máte voči spoločnosti CATENA.SK s.r.o nižšie uvedené práva:

• právo na prístup k osobným údajom

• právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov

• právo na vymazanie (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované)

• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

• právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu - napr. zasielanie newslettrov)

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou CATENA.SK s.r.o

• právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou CATENA.SK s.r.o na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

 

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Alojza Krajča (catena@catena.sk). Spoločnosť CATENA.SK s.r.o si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti CATENA.SK s.r.o .
7.Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

 
V Košiciach  1.12.2022

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZTA4ND